Home

GeoGebra stereometrie

Řez krychle. Stereometrie. Autor: Zdeněk Sovadin V následujícím textu se budeme soustředit na výuku stereometrie v takovém pojetí, ve kterém by mohla být usnadněna užitím programu GeoGebra 3D. V programu GeoGebra 3D budeme totiž vytvářet applety, ve kterých jsou úlohy krokované a výsledky názorné Polohové vlastnosti. Stereometrie. Autor: David Martiná Objevujte materiály. Námáhání prutu tahem a tlakem; KMT/MMV Multimédia ve vyučování na 1. stupni ZŠ ; Seminář 15. 4. Délka křívky př

Aplety v programu GeoGebra Stereometrie - Řezy těles - Sbírka příkladů SEDMERO TRIKŮ Tato sbírka vzniká postupně jako náhrada za sbírku apletů v programu CAR (Tyto aplety jsou trochu nespolehlivé a ne vždy se správně načtou Stereometrie, webové stránky, GeoGebra, studijní materiály, testování, procvičování, stereometrické úlohy Annotation Stereometry is one of the topics taught at secondary schools in the Czech Republic. Modern methods of a computing technics and above all also suitable geometric softwares, e.g. geometric freeware GeoGebra, can be used. Seznam úloh ze stereometrie ve formátu .ggb.Pro otevření souboru budete potřebovat software Geogebra.Vybrané příklady jsou z Matematika pro gymnázia Stereometrie - Eva Pomykalová stereometrie. Tvorba webu a grafiky Michaela Stejskalová © 2016Michaela Stejskalová © 201

Úlohy na prostorovou představivost, sítě těles, řezy těles rovinou Aplety v programu GeoGebra Stereometrie: Řezy těles - Sbírka příkladů SEDMERO TRIK. Dnes vás učíme Řezy krychle.Discord: https://discord.gg/J8wycngFacebook: https://www.facebook.com/cislis.necislis Pracovní list na procvičení konstrukce řezu krychle rovinou určenou dvěma body. Pracovní list je doplněn prezentací, jejíž součástí je applet vytvořený v programu Geogebra a návod na využití tohoto appletu ve formě videa. Lze využít pro modelaci různých variant na interaktivní tabuli (bez ohledu na typ tabule) i s pomocí počítače

Řezy - Sedmero triků - GV

  1. CS SK Log in Log in (EduId) SK Log in Log in (EduId) >
  2. stereometrie elektronick e u cebnice u zito nebylo. Po zadavky: Znalost stereometrie alespon v rozsahu povinn e vyuky na S S. Znalost pr ace s dynamickym geometrickym programem GeoGebra 3D. Metody: Zpracov an t ematu dle literatury, tvorba dynamickyc h applet u v pro-gramu GeoGebra 3D. Literatura
  3. EN SK Přihlásit se Přihlásit se (EduID) SK Přihlásit se Přihlásit se (EduID) >
  4. Deskriptivní geometrie I. Podmínky k získání zápočtu, důležité informace ke zkoušce a informace o dalších předmětech získáte zde . Stejně jako u planimetrie, i zde předpokládáme, že student má alespoň základní znalosti středoškolské stereometrie. Na následujících příkladech, které jsou posbírány většinou z.
  5. Der Geoknecht ist ein 3D-Geometrie-Programm online. Wir begannen die Entwicklung des Geoknechts vor 1,5 Jahren. Nun ist er in voller Funktion fertiggestellt.
  6. Pracovní list na procvičení konstrukce řezu krychle rovinou určenou bodem a přímkou. Pracovní list je doplněn prezentací, jejíž součástí jsou 4 applety vytvořené v programu GEOGEBRA - samotný řez a tři důsledky stereometrických vět. Lze využít pro modelaci různých variant na interaktivní tabuli (bez ohledu na typ) i s pomocí počítače

Znalost stereometrie alespon v rozsahu povinn e vyuky na S S. Znalost pr ace s dynamickym geometrickym programem GeoGebra 3D. Metody: Zpracov an t ematu dle literatury, tvorba dynamickyc h applet u v pro-gramu GeoGebra 3D. Literatura: Hohenwarter, M. { Hohenwarter, J.: Introduction to GeoGebra Version 4.4. 1 7.4.8 Výpo čty odchylek Předpoklady: 7406 Pedagogická poznámka: Na poctivé probrání této hodiny pot řebuje b ěžný student tak jeden a p ůl hodiny vyu čovací. Definici odchylek pro p římky, roviny atd. už známe ze stereometrie, te ď jenom využijem Spontánní stereometrie a GeoGebra GeoGebru lze s výhodou užít při vytváření zadání, ale především i při názorných ukázkách řešení příkladů spontánní stereometrie. V této podkapitole dodržuji částečné členění spontánní stereometrie dle knihy [1] prof. Hejného. Pro vybraná témata spontánn Cílem článku je seznámit čtenáře s bezplatným programem pro dynamickou geometrii v rovině GeoGebra. Součástí článku je seznámení s širokými možnostmi využití tohoto softwaru ve výuce a také zamyšlení nad výhodami a nevýhodami otevřených zdrojů v obecné rovině

Streometrie applety do geogebry, PedF UK 201

Planimetrie a streometrie applety do geogebry, PedF UK 201

cuni.c Geogebra - analytická geometrie Gy 2 Hromadová J.: Geogebra pro začátečníky Aula Matematika a její aplikace v rámci projektu MOV M - technické SOŠ Uč. 1 Jak to učím já Uč. 2 Jančařík A.: Prostorová představivost Uč. 3 Moravcová V.: Konstrukční úlohy Gy 1 Gergelitsová Š.: Geogebra - stereometrie

GeoGebra je multiplatformní matematický software, který umožňuje každému získat neobvyklý rozhled, který nám dává matematika, především ve výuce stereometrie, planimetrie a funkcí. GeoGebra propojuje geometrii a algebru novým, vizuálním způsobem. Studenti mohou matematiku vidět a zažít na vlastní dotyk Beiträge über Stereometrie von Johnny Weilharter. Das können wir mittels Integralrechnung erledigen. Lösung mit Maxima Online: http://maxima-online.org/?inc=r. Geogebra jednoduše i složitěji. V první části dílny ukážeme (zopakujeme) hlavní filosofii práce s nástrojem a projdeme základní ovládací prvky. Ve druhé části ukážeme, jak využít naše vlastní geometrické vědomosti - využijeme GeoGebru ve výuce stereometrie - pro zviditelnění průniků rovin a řezů na. O sekci | Matematicko-fyzikální fakult

Řezy/T1+2/Příklad 06 – GeoGebra

GeoGebru ve výuce stereometrie -pro zviditelnění průniků rovin a řezů na tělesech. Ve třetí části ukážeme, jak vyrobit jednoduchý aplet a poskytnout ho žákům pro potřeby samostudia (bohužel, máme distanční výuku). RNDr. Peter Krupka, Ph.D 2. GeoGebra GeoGebru můžeme využít v těchto oblastech matematiky: - algebraické úlohy (mnohočleny, rovnice, nerovnice, práce se zlomky) - konstrukční geometrie - funkce a jejich grafy - stereometrie - analytická geometrie - komplexní čísla - diferenciální počet - přesah do jiných předmětů (yzika, biologie, zeměpis stereometria. opakovanie_stereometria.doc (176 kB) (zatiaľe len prvú stranu, tj. po 12 príklad) Základné vety a definície stereometrie: ZÁKLADY STEREOMETRIE.doc (52,5 kB) vzájomná poloha priamok, rovín: vz_poloha p.pps (226,5 kB) vz_poloha pr.pps (211 kB) vz_poloha r.pps (409,5 kB) VZÁJOMNÁ POLOHA DVOCH PRIAMOK, priamky a roviny.doc (437 kB 2. GeoGebra GeoGebru můžemevyužítv těchtooblastech matematiky: - algebraickéúlohy (mnohočleny,rovnice, nerovnice, prácese zlomky) - konstrukčnígeometrie - funkce a jejich grafy - stereometrie - analytickágeometrie - komplexníčísla - diferenciálnípočet - přesahdo jinýchpředmětů(fyzika, biologie, zeměpis

Rechteck und EVA-Prinzip – Mathematik mit CAS Maxima und

GeoGebra jako nástroj pro tvorbu vlastního didaktického materiálů (např. ukládání vytvořených souborů, export do různých typů souborů včetně exportu do interaktivní webové stránky) Aplikace programu do výuky planimetrie, stereometrie, aritmetiky, algebry, statistiky a funkcí (včetně aplikace v rámci propedeutik v. GeoGebra ve výuce planimetrie, stereometrie, funkcí a při řešení rovnic GeoGebra ve výuce: export a publikace materiálů, skriptování a tvorba pokročilých materiálů Výjezdy s GeoGebro

Stereometrie - GV

Kuželosečky + systém pro podporu výuky (GeoGebra) Planimetrie. Stereometrie + podpora výuky (Cabri - lze i bez programu) Komplexní čísla. Logika + program pro výuku základů logiky. Diferenciální počet. Posloupnosti a řad Výuka stereometrie užitím fyzických a digitálních modelů (BP/DP) Práce by se věnovala popisu použití kombinace fyzických a digitálních metod při výuce stereometrických témat na základní a střední škole a v přípravě učitelů matematiky. Pro digitální modely se nabízí použití programu GeoGebra Obsah semináře umožňuje pedagogům rozšířit si zásobník námětů pro výuku nejen matematiky, ale i dalších předmětů. Účastníci se seznámí s metodami a postupy, které vedou žáky k lepšímu pochopení učiva (názornost) a zároveň pro ně mohou být vysoce motivační. Pracovat se bude v duchu konstruktivistické. Stereometrie II 0% 0 0 Podívejte se, jak tento produkt hodnotí naši zákazníci. Neváhejte také napsat vlastní hodnocení a podělte se tak s ostatními návštěvníky o Vaše zkušenosti s tímto produktem

Stereometrie II ; Analytická geometrie v rovině Doplňkové materiály ve formátu GeoGebra a WxMaxima pro čtečku Flexibooks pro Windows. Samostatné soubory ve formátu GeoGebra. Návod Jak využít připravených doplňkových materiálů pro software GeoGebra a wxMaxima Program GeoGebra umožňuje vytváranie appletov ako webových aplikácií; LMS Moodle umožňuje spúšťanie appletov vytvorených programom GeoGebra; Applet od Anthony Or môžeme využiť vo vyučovaní stereometrie; vyskúšajte si prácu s týmto appletom v originálnej verzii alebo v preloženej slovenskej verzi Stereometrie 7.1 Tělesa − charakterizovat jednotlivá tělesa (krychle, kvádr, hranol, jehlan, rotační válec, rotační kužel, komolý jehlan a kužel, koule a její části), vypočítat jejich objem a povrch; − užívat jednotky délky, obsahu a objemu, provádět převody jednotek Válec a kužel. 1 Téma 6: STEREOMETRIE (povrchy a.

Descriptive Geometry – GeoGebra

Stereometrie; Stereometrie II - je potřeba mít nainstalovanou Cabri geometrii, nebo si zvolit jiné zobrazování stránek Analytická geometrie; Posloupnosti a řady; Komplexní čísla; Diferenciální počet - Limita, spojitost Program Geometrie. Wir werden uns intensiv mit dem Begriff der Ähnlichkeit und deren Anwendungen bis hin zur Trigonometrie beschäftigen. Der Schwerpunkt wird vorerst auf den Berechnungen liegen, für Konstruktionen werden wir GeoGebra verwenden. Im Zusammenhang mit der Stereometrie und der Vektorgeometrie wird dann auch wieder das räumliche Vorstellungsvermögen gefordert und gefördert

Geogebra je zdarma. Je to volně stažitelný program pro interaktivní výuku matematiky. Další uplatnění je pro učivo analytická geometrie, diferenciální a integrální počet, komplexní čísla, stereometrie, především však pro učivo funkce. Možné je i využití v jiných předmětech, například ve výtvarné výchově. In GeoGebra it is possible to create source files for interactive theoretical. explanation of stereometry, but also source files for creating a graphical input, a solution, a ; Stereometrie - povrchy a objemy těles, volné rovnoběžné promítání - řez tělesa rovinou. g

Stereometrie - Řez krychle #1 - YouTub

Bude procvičeno a rozšířeno učivo 2. a 3. ročníku. Bude využíván matematický software Geogebra. Stěžejní kapitoly: funkce, rovnice, nerovnice, stereometrie, komplexní čísla; Budou řešeny též úlohy ze sbírek ke státní maturitě. MATEMATICKÝ SEMINÁŘ - 4. ROČNÍ Planimetrie, Stereometrie, Analytische Geometrie, Trigonometrie. Geogebra gibt es für viele Betriebssysteme und auch als Google Chrome App. Sehr praktisch sind vorbereitete Arbeitsblätter auf Geogebratube. Das Zeichenblatt ist ein besonders gutes Beispiel. Den Link des Zeichenblattes sollte man unbedingt in seine Bookmarks aufnehmen! 1 - Matematika pro gymnázia - Stereometrie (Prometheus) Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (dle vlastního výběru) Domácí samostudium Tento program je doplněný o teorii kuželoseček, která je názorně předvedena na animacích v programu GeoGebra, a řešenými příklady, které jsou připraveny pro řešení v novém programu. Anaglyfy a jejich využití ve výuce stereometrie: P. Surynkov

Stereometrie - řez krychle - Digitální učební materiály RV

  1. Výuka stereometrie užitím fyzických a digitálních modelů (BP/DP) Práce by se věnovala popisu použití kombinace fyzických a digitálních metod při výuce stereometrických témat na základní a střední škole a v přípravě učitelů matematiky. Pro digitální modely se nabízí použití programu GeoGebra. Sbírka nestandardních aplikačních úloh a problémů (BP/DP.
  2. 4.A Matematika. Souhrn akcí zařazených do povinné aktivity včetně termínu a odměny pro 3.A až 6.A. Samostatnou práci pro jednotlivé týdny naleznete v dokumentech v navigaci vlevo dole. Jsou tam vloženy všechny soubory, které jsem vám někdy poslal. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device
  3. 3. C. Mí milí třeťáci, letos vás čeká spousta skvělých akcí, na vodák vzpomínám jako na jednu z nejlepších... Pojďme teď spolu vyplout na poklidnou, místy dravější plavbu v matematice (doufám, že to nebude volej a ani se necvaknete ve válci)
  4. Katedra algebry a geometrie, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 651, E-mail: silvie.zatloukalova@upol.c

Tvorba interaktivních pomůcek pro výuku stereometrie na

Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál Realisticky stereometrie. Stereometrie Stránka 948 c) Přímkou KL proložíme rovinu kolmou k rovině podstavy přímka KL protíná řez tělesa roviny v bodech XY, které jsou současně průsečíky této přímky s tělesem d) Přímkou KL proložíme rovinu kolmou k rovině podstavy GeoGebra: [Středové promítání] [Středová kolineace] [Rovnoběžné promítání] [Osová afinita] Úkol 1: V programu GeoGebra 5 vytvořte modely těles dle níže uvedených obrázků i s popisem zobrazených bodů. Potom sestrojte řezy těchto těles rovinami určenými body A'B'C', resp. A'B'D' Volné rovnoběžné promítán

Důraz je věnován hlavně na program GeoGebra, který je šikovným pomocníkem do výuky matematiky (geometrie, stereometrie, funkcí aj.). Kromě toho se seminář věnuje i seznámením s různými webovými zdroji a seznámením s aplikacemi jako je Kahoot či Nearpod a také všeobecným typům do výuky, které nám počíta GeoGebra: [Středové promítání] [Středová kolineace] [Rovnoběžné promítání] [Osová afinita] Úkol 1: V programu GeoGebra 5 vytvořte modely těles dle níže uvedených obrázků i s popisem zobrazených bodů. Potom sestrojte řezy těchto těles rovinami určenými body A'B'C', resp. A'B'D' Volné rovnoběžné promítání Planimetrie, Stereometrie, Analytische Geometrie, Trigonometrie. Trigonometrische Gleichung. am 2. März 2014 2. März 2014 von Johnny Weilharter in Creative Commons, Funktionen, GeoGebra Book, GLEICHUNGEN, Trigonometrie Hinterlasse einen Kommentar. Berechnung der Parabel mit Geogebra CAS:.

Deskriptivní geometrie na MFF U

Stereometrie s Cabri Sítě těles Powerpoint, GeoGebra, Cabri a DUMy: Další informace: prezence od 12.45 v učebně M3: Fotogalerie z kurzu: galerie1 : Počet přihlášených/limit: 4 /15. NEJSTE PŘIHLÁŠE Stereometrie - druhy čar, volné rovnoběžné promítání, pravý ( levý ) nadhled ( podhled ), čtyřstěn - výklad s animacemi - ( pps 2,7 MB ) - Ivana Kuntov je schopen řešit základní stereometrické úlohy včetně řezů hranolů a jehlanů volné rovnoběžné promítání. základy stereometrie - kolineace, afinita využití. Beiträge über GEOMETRIE von Johnny Weilharter. Eine schöne Textaufgabe. Die geometrische Interpretation der Gleichungen wäre auch interessant (g1 ist die Gleichung eines Kreises mit dem Radius 10 und g2 ist die Gleichung einer Geraden) Matematika - obsah. e-learningové kurzy : prezentace: ke stažení : Funkce: definice funkce (úkol:definice funkce

Geoknecht 3D - Stereometrie-Programm online - YouTub

MODAM 2016 GeoGebra znam´ a i nezn´ am´ a (za´ cˇate´ cnˇ ´ıci) Pˇr´ıklad 4: Stereometrie - ˇrez krychle Zadan´ı:´ Vytvoˇrte aplikaci na ˇrez krychle ve stereometrii. Postup: 1. Otevˇreme okno Grafick y n´ ahled 3D a to bud´ ' tak, ze z postranˇ ´ıho panelu vyberem Obr. 1 Řez nekonvexního mnohostěnu v programu Geogebra I kdyţ planimetrické dynamické programy umoţňují zobrazování a modelování prostorových situací, je vhodnější pouţívat při počítačové podpoře výuky stereometrie a rozvoje prostorové představivosti kvalitní 3D programy STEREOMETRIE, TĚLESA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnázi Článok má slúžiť učiteľom a študentom učiteľstva ako inšpirácia na používanie takýchto pomôcok v edukácii. Učebné pomôcky vo vyučovaní stereometriePočas vyučovania matematiky na 1. stupni základnej školy sa žiaci majú oboznámiť so základnými geometrickými útvarmi. Pre túto vekovú kategóriu je však len.

Předmluva Otevíráte sbírku, která vznikla z příkladů zadaných studentům pátého ročníku PřF UP v Olomouci, učitelů matematiky a deskriptivní geometrie, v rámci semináře z deskriptivní geometrie Základní pojmy stereometrie. Zavádění pojmů a rozvíjení představivosti. Základní geometrická tělesa, jejich vlastnosti. Sítě těle. s. Doplňující otázky: Co je stereometrie? Co je Geogebra? Který z těchto dvou programů preferujete a proč? 19

Keywords: curriculum, solid geometry, cross sections, GeoGebra . Na tomto místě bych chtěl poděkovat především vedoucí mé bakalářské práce RNDr. Petře Surynkové, Ph.D za čas, který mi věnovala, jak na dálku při její stáži v Americe, tak po jejím návratu. Její doporučení a rady byly nedocenitelné Neigungswinkel berechnen: Bewege M zum Punkt Ziel, um dir die Berechnung zu veranschaulichen.Dabei wird das Dreieck MBS in wahrer Größe gezeichnet

Stereometrie - řez jehlanu - Digitální učební materiály RV

Stereometrie. Dies ist nur ein Platzhaltertext. An dieser Stelle steht in naher Zukunft eine kurze Zusammenfassung des Themenbereiches. Bitte gedulde dich hierfür noch etwas Ebenso stehen die GeoGebra-Dateien der Abbildungen der Körper zum Download zur Verfügung . OL-Verlag 4 Vorwort die Geometrie und somit auch in die Stereometrie gehalten und es möglich gemacht, Bewegungen und Veränderungen zu sehen, die man sich man sich bis dahin mental vorstellen musste Klíčová slova Stereometrie, webové stránky, GeoGebra, studijní materiály, testování, procvičování, stereometrické úlohy Annotation Stereometry is one of the topics taught at secondary schools in the Czech Republic. Modern methods of a computing technics and above all also suitable geometric softwares, e.g Stereometrie - slovní. Cabri, GeoGebra apod.) slouží jako prostředí k vytváření geometrických konstrukcí na obrazovce počítače. Pomocí Java tříd pak lze takové obrázky zakomponovat do www stránky. Cílem projektu bude vytvořit vhodné modely ke středoškolskému učivu stereometrie pomocí programů dynamické geometrie a poté vytvořit www.

Kniha V rovině a prostoru se věnuje tématům z planimetrie, stereometrie a mnoha dalším. Zajímavé příklady a inspirace nejen z matematiky (např. GeoGebra ve výuce zeměpisu, Výpočet dráhy) jsou k dispozici v knize Zajímavosti odjinud Autory a lektory jsou kolegové z Kateder matematiky Fakulty strojní a Fakulty stavební Stereometrie či prostorová geometrie je geometrie v prostoru. Kromě prostorových útvarů se zabývá i vzájemnou polohou přímek, rovin, jejich zobrazení atd (pdf) Podobná zobrazení. Stejnolehlost. 8) Podobné zobrazení. Stejnolehlost. (pdf) [GeoGebra aplet: Stejnolehlost] Stereometrie. Zobrazení trojrozměrného útvaru v rovině

Projekt „ Vzdělávání dotykem CZ

1. Geogebra - základní kurz, planimetrie, stereometrie, analytická geometrie, statistika 2. Techambition 3. Práce s kalkulátorem 4. Projekt Modernizace odborného vzdělávání pro jednotlivé typy SOŠ 5 Problémy ve výuce Stereometrie Mgr. Petr Pupík 14:00 - 18:00 změna na vysílání na Google Meet. Registrace na online konzultaci na Google Meet . M-dílna pro pedagogy ZŠ 27.10.2020. Matematický GeoGebra pro ZŠ 24.11. 2020. Slovní úlohy pro ZŠ 18.11. 2020 Building the innovators of tomorrow in today's teens; Více. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republik Y leží na spojnici BD. Musíš si ty roviny nakreslit do jednoho obrázku. Pak najdeš průsečíky těchto rovin ve dvou stranách - právě Y a Z. Ondřej H. 17.03.2021 16:00:35. Ještě si všimni, že pokud rovina prochází právě krychlí ve dvou stěnách, které jsou navzájem rovnoběžné, pak i průsečíky této roviny s krychlí. stereometrie najdete a porovnáte na Srovnanicen.cz. Srovnejte ceny produktů internetových obchodů. Nově přehlednější a rychlejší

Možnosti využití GeoGebry při výuce matematik

disertační práce: Výuka stereometrie a podpora prostorové představivosti s využitím počítače Praxe: 1983 Gymnázium Říčany, učitelka software (Cabri, 3D Cabri, GeoGebra) a software pro 3D grafiku (VRML, Blender). Vedení pracovních dílen na celostátních konferencích a seminářích pro učitele 16. Stereometrie (základní polohové a metrické vztahy útvarů v prostoru) 17. Základy finanční matematiky 18. Kombinatorika 19. Binomická věta 20. Pravděpodobnost 21. Posloupnosti a nekonečné řady. Matematická indukce, 22. Analytická geometrie v rovině 23. Analytická geometrie v prostoru 24. Kuželosečky 25. Limita a.

Kružnice opsaná, vepsaná – GeoGebra

Budou se rýsovat trojúhelníky, mnohoúhelníky, kružnice. Buď ostrou tužkou nebo kružítkem do sešitu, ale také např. v programu Geogebra. Od pololetí začíná nová, důležitá látka - FUNKCE. Jsou to závislosti, které jsou všude kolem nás. Kdo by dnes například nevěděl nic o exponenciále, byl by každému pro smích STEREOMETRIE . charakterizovat jednotlivá tělesa (krychle, kvádr, hranol, jehlan, rotační válec, rotační kužel, komolý jehlan a kužel, koule a její části), vypočítat jejich objem a povrch. Leden. užít polohové a metrické vlastnosti těles. využít poznatků o tělesech v praktických úlohách. Únor. KOMBINATORIK 2 Stereometrie • Strahlensätze • Satz des Pythagoras • Volumen, Oberfläche und Mantelfläche von Körpern 2 Verpackungen • Pyramidenvolumen • Kegelvolumen • Kugelvolumen • Kugeloberfläche 3 Daten und Wahrscheinlich-keit • Daten grafisch darstellen und • grafische Darstellungen und Tabellen auswerten • Wahrscheinlichkeiten be