Home

Spisová služba UK

Oddělení spisové služby - Univerzita Karlov

Spisová služba — Přírodovědecká fakulta U

Spisová služba - podatelna. Úřední deska podatelny . Hlavní systémy pro správu dokumentů používané v rámci ETF UK. Systém elektronické spisové služby Univerzity Karlovy (s vazbou na Informační systém datových schránek a Informační systém registru smluv Veřejná správa a spisová služba. na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem. Elektronická spisová služba. Systém určený zaměstnancům UK, sloužící k evidenci dokumentů a elektronické komunikaci uvnitř UK a také mimo UK prostřednictvím Informačního systému datových schránek. REHOS - podávání žádostí o ubytování v kolejíc Koordinátor spisové služby: Miroslav Zdrubecký. Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů na přenosných nosičích dat: Fakulta sociálních věd UK. Podatelna. Smetanovo nábř. 6. 110 01 Praha 1. (budova Hollar - přízemí, kancelář za recepcí u hlavního vchodu) Elektronická adresa podatelny

Spisová služba - Koleje a menz

  1. E-Spis - Spisová služba. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je dle ustanovení §63 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, povinna vykonávat spisovou službu v elektronickém systému spisové služby, v kterém probíhá evidence veškerých dokumentů, tj. písemných, obrazových, zvukových, digitálních a jiných.
  2. Elektronická spisová služba (dále jen ESS) je informační systém pro výkon spisové služby, který umožňuje evidenci, správu, vyřizování, ukládání a vyřazování dokumentů. ESS musí splňovat požadavky předepsané Zákonem, Vyhláškou, Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby (dále NSESSS.
  3. PANDA EAST spol. s r. o. Sídlo: Francouzská 41, 317 00 Plzeň Provozovna: Vožická 3201, 390 02 Tábor IČO: 25220381, DIČ: CZ25220381 Spisová značka: C 9884 vedená u Krajského soudu v Plzn
  4. Elektronická spisová služba; Služby. Studentské úložiště Univerzita Karlova Matematicko-fyzikální fakulta Ke Karlovu 3 121 16 Praha 2. IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Napište nám. Spojte se s námi na sociálních sítích Buďte v kontaktu se špičkovými odborníky z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy..

Manuály k nové eSSL Obecné Uživatelská dokumentace k nové eSSL - MANUÁL Jak se přihlásit do elektronické spisové služby - ostrá verze Jak se přihlásit do testovací spisové služby Základní tipy pro práci s eSSL ; Návod: Nastavení emailových notifikací z eSSL; Příjem, označování a evidenc Veřejná správa a spisová služba. Je pro tebe archiv prostorem skrývajícím výpovědi o minulosti a nečekané poklady? Potom jsi tu správně! Tento program tě připraví pro uplatnění ve státní správě, veřejnoprávních a nevládních organizacích i v podnikatelské sféře. Získáš znalosti o archivnictví a spisové. Ceník služeb, které poskytuje Oddělení komunikace a vnějších vztahů (bývalá Fotolaboratoř), je platný od 1. 1. 2018. Služby nabízíme studentům a zaměstnancům 2. lékařské fakulty a zaměstnancům FN Motol. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 21 %. Pro bezhotovostní platby je třeba předem dodat fakturační. Koordinátor spisové služby: Ondřej Dvořák, DiS. Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů na přenosných nosičích dat: Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta . Podatelna. Pacovská 350. 140 21 Praha 4 - Krč. Telefon: +420 222 539 204. Úřední hodiny: po - pá 10:00 - 12:00. Elektronická adresa. Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha - Suchdol IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709 ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb Tel. ústředna: +420 224 381 111 GPS souřadnice: 50,129976, 14,373707 PIC: 999912570 OID: E10209207 DUNS: 36057649

Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně. Spisová služba FHS UK Spisová služba Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze se řídí ustanoveními zákona č. 499/2009 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhláškou č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a Spisovým řádem Univerzity Karlovy v Praze (Opatření rektora UK č. 6/2013). Čl.

Veřejná správa a spisová služba (Bc.) Studium se zaměřuje na tři hlavní oblasti: historii, ekonomii a právo. Historie (zejména české a československé dějiny 19. a 20. století a dějiny státní správy tohoto období) tvoří základ, od něhož se odvíjejí přednášky náležející do zbývajících dvou oblastí. Studium. Spisová služba je soubor činností a technických a věcných prostředků vedoucích ke správě dokumentů. Spisová služba má zajistit správný průběh životního cyklu dokumentu (název spisové služby je odvozen od slova spis, tedy soubor dokumentů).Přičemž dokumenty mohou být jak analogové (spisová služba v listinné podobě), tak digitální či elektronické. Univerzita Karlova Ekonomické moduly iFIS pro provoz šesti největších fakult, 1996-2000. Nadstavbové moduly iFIS: Registr smluv, Spisová služba, Inventarizace. Integrace s moduly Student, Mzdy, WhoIs, Spisová služba UK, VERSO. Jihočeská univerzita v Č.Budějovicíc Od roku 2013 působí v Národním archivu nejprve jako vedoucí oddělení fondů státní správy z let 1945 - 1992, nyní jako metodik v oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů. Externě vyučuje na FF UK v rámci oboru Veřejná správa a spisová služba

Logo Univerzity Karlovy tvoří společné užití znaku a logotypu. Znak a logo Univerzity Karlovy jsou zapsány v rejstříku ochranných známek jako ochranná známka univerzity. Ke stažení (downloadu) nabízíme pouze základní a nejpoužívanější podoby znaku a loga UK Elektronická spisová služba FUTURA SOFT s. r. o. Elektronická spisová služba T-mapy, s. r. o. ESS Eped VUMS Legend s. r. o. ESSIP B-soft ESSS na webovém rozhraní, název Správa mateřských škol ? ESSS Povodí Odry TCL DIGITRADE ETŘ P ČR EZOP SoftHouse s.r.o. FENIX ? FormFlowServer Software 602 Galathea Pilsco ESS - Elektronická spisová služba Přihlášení do aplikace ESS - na pracovišti/interní síti UK Do aplikace ESS se uživatelé přihlašují pomocí svého u CA Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická . Univerzita Přihlášení: Zaměstnanci | Studenti English . MENU Fakulta . O fakultě Kancelářské systémy a spisová služba III * 'Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.' UHV/KSYS2. 5. 0+0+2. Zk ZS/2. UHV/NOV1. Dějiny novověku

Elektronická spisová služba - Ústav výpočetní technik

Spisová služba - podatelna - Evangelická teologická fakult

Spisová služba Compiled 27.2.2018 11:18:13 by Document Globe ® 1 Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů na přenosných nosičích dat: Univerzita Karlova Podatelna Ovocný trh 5 116 36 Praha 1 Telefon: +420 224 491 282 +420 224 491 281 +420 224 491 742 Úřední hodiny: po - pá 7:30 - 12:00 12:30 - 14:0 ESS - Elektronická spisová služba Přihlášení do aplikace ESS - na pracovišti hlavní podatelny Do aplikace ESS se uživatelé přihlašují pomocí svého u CA

CEVRO Institut, Spisová služba a předarchivní péče FF UK v Praze, Katedra pomocných věd historických a archivního studia - Veřejná správa a spisová služba: Spisová služba a předarchivní péče, Informační systémy ve veřejné správě, Digitální archivnictv Redakční systém Document Globe slouží pro tvorbu a správu webů Univerzity Karlovy, jako například hlavní stránky UK, web Aliance 4EU+, weby některých fakult a jejich kateder a institutů, či stránky dalších univerzitních institucí, což činí v současnosti více než 300 webových sídel, přes 100.000 dokumentů, o které se stará více než 900 uživatelů Externě vyučuje na FF UK v rámci oboru Veřejná správa a spisová služba. Jiří Úlovec ředitel odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra PhDr. Jiří Úlovec je ředitelem odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra Další akce pořadatele. Cyber Attacks. 30/09/2021.

Ústav výpočetní techniky

Veřejná správa a spisová služba Filozofická fakulta

Koleje a menzy

Informační systém UK - Ústav výpočetní technik

  1. Název spisová služba pochází od slova spis, což znamená soubor dokumentů vztahu-jících se k jedné záležitosti. 1.1 Vymezení pojmu spisová služba Spisová služba je soubor činností a technických a věcných prostředků vedoucích ke sprá-vě dokumentů
  2. Spisová služba musí přispívat k pružnějšímu a kvalitnějšímu chodu organizace, musí podávat úplnou a přesnou evidenci dokumentů a poskytovat přesné a ucelené informace jak pro vlastní zaměstnance, tak i pro veřejnost. Proto musí být možno dokumenty jednoznačně identifikovat, musí být zaznamenáván jejich pohyb a.
  3. Spisová služba Podepisování Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1 613 00 Brno IČO: 62156489 DIČ: CZ62156489 ID datové schránky: 85ij9bs info@mendelu.cz T: 545 131 111 F: 545 211 128 ↑.
  4. istrativa - Instagram - ralika | | 52 spojení | Zobrazit domovskou.
  5. IT služby na fakultě zajišťuje oddělení informačních technologií. Mezi hlavní činnosti tohoto oddělení patří správa vnitřní fakultní počítačové sítě, připojení k internetu a podpora uživatelů. Oddělení informačních technologií zajišťuje na fakultě bezproblémový chod síťové infrastruktury, serverů, koncových počítačových stanic, wifi sítě.

Anotácia: Tato bakalářská práce se zabývá tématem spisové služby ve státní správě.Teoretickou část práce tvoří průřez legislativou archivnictví a spisové službyod 20. století až do dnešní podoby spisové služby vedené elektronicky, ve kterése běžně můžeme setkat s hybridními spisy.V praktické části práce analyzuji životní cyklus hybridních spisů na. Veřejná správa a spisová služba PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/22 BYLY ZMĚNĚNY! AKTUÁLNÍ PODMÍNKY NALEZNETE ZDE Obecné informace o studijním programu forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky. Spisová služba; Tisky a kopírování Vyhlášení vnitřní soutěže GA UK 2022 Nedostupnost katalogu knihovny 12.-31.8.2021 Strategie fakulty. Všechny aktuality Celá úřední deska. Organizace specializačního vzdělávání léka. Předmět Spisová služba II (KHI / K208) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHI / K208 - Spisová služba II, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) Archivnictví a spisová služba Město Všechna města Pardubice (1) Praha (1) Ústí nad Labem (1

Referát spisovny (podatelna, spisová služba) Fakulta

podatelna a spisová služba. rezervace ubytování v ubytovacích zařízeních UK pro oficiální hosty FHS UK. správa oprávnění vstupních karet, zapůjčování vstupních karet externím zaměstnanců FHS UK. správa razítek FHS UK. správa provozu fakulty (hlášení oprav, vybavení kuchyněk, provoz učeben, jmenovky na chodbách atd. Seminář Spisová služba na VŠ - Institut pro správu dokumentů. Rádi bychom Vás pozvali na seminář Zkušenosti se spisovou službou na VŠ, který pořádá náš partnerský spolek CNZ a na kterém vystoupí i člen Institutu pro správu dokumentů Veronika Nechvátalová Aiblová z Mendelovy Univerzity v Brně. Termín: 1. The work deals with the records management development in the department of the Ministry of Defence of the Czech Republic and the present implementation of records management in the Armed Forces of the Czech Republic. It is focuses on the years from 1947 to 2012. The material for this work was acquired mainly from the sources found in The Military Central Archive in Prague, further from the. Nastavení hesla do sítě PF. Pro přístup k aplikacím nebo jiným službám provozovaným na Právnické fakultě UK musí uživatelé používat přístupové údaje vydané Centrální autentizační službou (CAS).Pro přihlášení do fakultních desktopových počítačů, e-mailu atd. používejte uživatelské jméno ve tvaru číslo osoby UK nebo

Spisová a archivní služba Město Všechna města Pardubice (1) Praha (1) Ústí nad Labem (1 Cílem projektu je nabídnout vám, zástupcům a zaměstnancům obcí I. typu, vzdělávání v tématech, která jsou ušitá na míru právě zaměstnancům a zástupcům obcí I. typu. Součástí nabídky projektu jsou vzdělávací kurzy jako je Škola místních samospráv , kde jsou v nabídce základní a navazující kurzy, nebo kurzy. Písemný test je společný pro obory Kulturní dějiny i Spisová a archivní služba. Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu: Přijati budou po uchazečích uvedených v odstavci Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek bodu a) nebo b) další v pořadí podle počtu získaných bodů dosažených u.

Masarykova univerzita. Výzkum. Projekty. Informace o projektu. Spisová služba a procesní řízení Kód projektu ROZV/7/20/2009 Období řešení 1/2009 - 12/2009 Investor / Programový rámec / typ projektu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Spisová služba a archivace dokumentů ve škole. (Proběhlo) Jak si udělat pořádek v dokumentech a dostát všem zákonným povinnostem. Práce s dokumenty je nejméně oblíbenou, avšak nezbytnou součástí každodenního života školy. Přitom musí ve všech fázích probíhat v souladu s archivní legislativou i s nařízením GDPR SPISOVÁ SLUŽBA Charakteristiky vybraných archivů Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyn.

E-Spis - Spisová služba UT

Martina Petrášová | Moravskoslezský, Česko | Administrátor ve vzdělávání, spisová služba ve společnosti ZŠ Kontešinec | 83 spojení | Zobrazit úplný profil uživatele Martina na LinkedIn a navázat spojen Školení provádí obecnými základy oboru spisová služba, které jsou dány legislativou, a přehledem výhod, které přináší uživatelům. Školení je rozděleno na několik částí, které se věnují rozlišení digitálních a analogových dokumentů, tzn. jak je poznat, co na nich kontrolovat, jak je evidovat či vytvářet a.

II/128 v úseku od křiž. I/19 do Černovic a to včetně mostu ev.č. 128-011 ve Věžné. Složka dokumentů: Odbor dopravy. vyvěšeno od: 30.6.2021. vyvěšeno do: 15.7.2021. zodpovídá: Spisová služba. Seznámení s podklady rozhodnutí (Nástavba a stavební úpravy rodinného domu č.p. 240 a č.p. 241 Pacov) [PDF, 189 kB Spisová služba Mgr. Eva Větrovská vetrovsev@faf.cuni.cz Tel. 495 067 415. Podatelna (podatelna@faf.cuni.cz) Mgr. Martina Neradílková neradilm@faf.cuni.cz Tel. 495 067 447 Informace o podatelně. Referenti Pavlína Hynková hynkovap@faf.cuni.cz Tel. 495 067 415. Výdejní centrum průkazů UK, Kolej Na Kotli Ivana Hynčicová hyncicoi@faf. Redakční systém Document Globe slouží pro tvorbu a správu webů Univerzity Karlovy, jako například hlavní stránky UK, web Aliance 4EU+, weby některých fakult a jejich kateder a institutů, či stránky dalších univerzitních institucí, což činí v současnosti více než 300 webových sídel, přes 100.000 dokumentů, o které se stará více než 900 uživatelů ČÁST PRVNÍ. ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA. HLAVA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ § 1. Předmět úpravy. Tento zákon upravuje. a) výběr a evidenci archiválií, b) ochranu archiválií, c) práva a povinnosti vlastníků archiválií, d) práva a povinnosti držitelů a správců archiválií (dále jen držitel archiválie), e) využívání archiválií, f) zpracování osobních údajů. Spisová služba. Sdílet na Facebooku; Sdílet na Twitteru . Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 24. 6. 2012. Dotaz žadatele: (výňatek

VysokeSkoly.com - nejpodrobnější adresář vysokých škol a univerzit, navíc vše k přijímacím zkouškám, maturitě: kurzy, učebnice, vysoké školy. Evidence a správa dokumentů. Spisová služba představuje stěžejní aplikaci při evidenci a správě dokumentů, protože zastřešuje všechny činnosti s dokumenty, které na úřad přicházejí nebo jsou jím vytvářeny.Celou oblast je však třeba pojmout v širší souvislosti, a to správou v informačním systému VERA Dimenze, který garantuje legislativní správnost všech. Od prosince 2009 je nainstalována webová aplikace Spisová služba pro GLÚ, ÚEB a ÚCHP. Přístup k aplikacím jednotlivých ústavů je přes následující adresy

Share your videos with friends, family, and the worl Schools-UK.eu [United Kingdom] SchulenSchweiz.ch [Schweiz] AnnuaireDesEcoles.eu [France] Scholen-BE.eu [Belgium] SchulVerzeichnis.eu [Austria] Databáze EU. Nápověda. Kontakt. Obor Archivnictví a spisová služba (7105R086) Kód. 7105R086. Název oboru. Archivnictví a spisová služba

Úklid MATY s.r.o. Dukelská 2269 438 01 Žatec. telefon: +420 777 501 569 email: IČ: 055 02 641 Spisová značka C 38252 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labe Aplikace 'Spisová služba' (http://www.wheel-crm.cz a http://www.tcl-digitrade.com ) tvoří vstupní/výstupní rozhraní pro veškeré zásilky přicházející. akvizice dokumentů FEL, FIT, CIIRK, UCEEB, UTEF, VIC, MÚVS, Archiv, Rektorát a ÚK, desideráta (evidence požadavků a vytváření objednávek), vstupní zpracování knihovních jednotek, správa rozpočtů FEL-FIS, FIT-FIS, FJFI-FIS, MÚVS-FIS a ÚK-FIS, evidence faktur, finanční evidence, revize a inventarizace majetku, ochrana a aktualizace knihovního fondu, spisová služba a.

Nákladní přeprava CZ - UK - Panda Eas

Podle § 63 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění, je UK povinna vést spisovou službu v elektronické podobě v systému elektronické spisové služby (dále též ESSS). Tuto povinnost plní UK zatím jen částečně Představujeme publikaci Archivnictví a spisová služba 4.10.2017 • Kategorie: Zprávy • Komentáře: Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Představujeme publikaci Archivnictví a spisová služba • Autor: admin. Nová odborná publikace - studijní opora Archivnictví a spisová služba byla připravena pro studijní obor téhož názvu, který se. Spisová služba Spisový řád vnitřní předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty ve skartačním řízení Spisový znak označení, zařazující dokumenty do věcných skupin pro účely jejich budoucího vyhledávání, ukládání a vyřazován ⭐️ Spisová služba - v okrese Brno - Sadová a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u ⭐️ 10 firem, živnostníků a institucí

Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta . Černá 646/9, pošt. přihr. 529. 115 55 Praha 1. Telefon.: 221 988 + číslo pobočky podatelna@etf.cuni.cz. Spisová služba a archiv. Elektronická spisová služba; Univerzitní archiv; Formuláře a JVS. Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1 613 00 Brno IČO: 62156489 DIČ: CZ62156489 ID datové schránky: 85ij9bs info@mendelu.cz T: 545 131 111 F: 545 211 128 ↑. Magisterské studium. Kontakt. Základní informace. Příprava na přijímací zkoušku. Přijímací řízení - magisterské studium. Nedoručená rozhodnutí děkana fakulty. Sdělení k náhradnímu termínu přijímací zkoušky. Nostrifikace. Nostrifikace SPISOVÁ SLUŽBA (evidence, podatelna, výpravny, DS, ESS) - Liberec. Ke dni 11.08.2021 nabízí Česká správa sociálního zabezpečení (00006963, Liberec) volné pracovní místo na pozici SPISOVÁ SLUŽBA (evidence, podatelna, výpravny, DS, ESS) v obci Liberec (okres Liberec) Roční předplatné publikace Archivnictví a spisová služba ve veřejném sektoru Prémiová verze: 3 + 1 aktualizace zdarma! Dynamický vývoj archivní legislativy za posledních deset let dokládá, že zorientovat se v oblasti archivnictví a spisové služby činí veřejnoprávním původcům značné problémy

2) Spisová služba a předarchivní péče. 3) Základy správního práva . Ústní část závěrečné státní Bc. zkoušky oboru veřejná správa a spisová služba se koná z předmětů (pro studující od AR 2019/2020): 1) Dějiny správy od 1848 až do současnost Volná pracovní místa MPSV, Pracovní pozice: SPISOVÁ SLUŽBA. Pro pracovní pozici SPISOVÁ SLUŽBA eviduje úřad práce 0 volných pracovních míst v 0 nabídkách práce firem

Spisová služba v lokalitě Olomoucký kraj - detailní popis. Na portálu Ekatalog.cz v oboru Spisová služba najdete 1 firem, živnostníků a institucí. Z toho je 1 bezdlužných dle evidence CreditCheck. Naši zástupci už osobně prověřili přes 0 firem v regionu Olomoucký kraj. Úvod. Volná pracovní místa MPSV, Pracovní pozice: SPISOVÁ SLUŽBA, nejvyšší mzda. Pro pracovní pozici SPISOVÁ SLUŽBA eviduje úřad práce 0 volných pracovních míst v 0 nabídkách práce firem

Osobní věci na koleji - vystěhování - Koleje a menzyFilozofická fakulta - Univerzita Karlova - Vysoké školyKavárna U Rotlevů - Koleje a menzyAktuality - Koleje a menzy

elektronická spisová služba. Následují vypsané všechny možné výsledky, které vyhovují hledané zkratce elektronická spisová služba.Jedná se pouze o přesnou shodu Spisová služba. Žadatelka se domáhala poskytnutí informací k problematice spisové služby. Konkrétní otázky a informace poskytnuté Policií České republiky jsou obsahem přílohy. pplk. JUDr. Lucie Žárská, 5. 5. 201 Aplikace metodiky pro stanovení úplných nákladů v podmínkách univerzity. Spisová služba: Evidence dokumentů doručených a vzniklých z činnosti univerzity. Studijní systém: Administrace studijní agendy. Poštovní služby: Správa Office 365, správa sdílených mailboxů pracovních skupin. Knihovní systém a databáz Ověřené firmy na spisová služba Opava. Vše máte zdarma. Vložte poptávku a získáte cenové nabídky firem z Opava. Seženeme Vám kvalitního řemeslníka na spisová služba z 663 prověřených firem s 362 referencemi Spisová služba. Komplexní řešení správy a řízení dokumentů včetně jejich bezpečného uložení. Společné komponenty. Flexibilní rozšíření informačního systému o požadované funkcionality i nástroje. Správní agendy a registry. Komfortní vedení správních agend a řízení nebo příprava pro zasedání rady či. Popis kurzu. Spisová a archivní služba s přihlédnutím k eIDAS a GDPR - aktuálně. Seminář je určen veřejnoprávním a soukromoprávním původcům, kteří řeší otázku, jak prakticky zajistit nakládání s dokumenty v listinné i digitální podobě v souladu s archivní legislativou. Obsah semináře: Informace o aktuální archivní legislativě a jak ji naplnit v praxi.