Home

Etika desatera

Desatero, Desatero přikázání, Desatero Božích přikázání či dekalog (z řeckého δέκα deka deset + λόγος logos slovo, hebrejsky עשרת הדיברות ‎ Deset slov) považují židé a křesťané za příkazy (přikázání), které Bůh dal lidem jako směrnici pro způsob života. Podle Starého zákona předal Bůh dvě desky s přikázáními na hoře Sinaj do rukou. Veronika VARADY Bachelor's thesis Desatero a etika, rozdílné znění Biblického Desatera a Desatera v katolických dokumentech The Ten Commandments and morality, as distinct Biblical Ten Commandments and the Ten Commandments in Catholic document Veronika VARADY Bakalářská práce Desatero a etika, srovnání Desatera u Židů a katolíků The Ten Commandments and Etics, Confrontation (Comparison) of the Ten Commandments among Catholics and the Jew Desatero přikázání pochází ze spolehlivých starozákonních zdrojů. Je tam obsaženo dokonce ve dvou kopiích na dvou různých místech — evidentně proto, že autoři chtěli zdůraznit jejich důležitost: Exodus 20:1-17 a Deuteronomium 5:6-21! Zkusme se spolu zamyslet nad tím co asi znamená smutná skutečnost, že tato základní pravidla — a především tři první. Desatero Božích přikázání. Dobrý den, ve Starém zákoně najdeme mnoho příkazů či přikázání, které se týkají velmi konkrétních lidských situací. Podle židovského počítání je jich 613. Mezi těmito příkazy se objevuje sbírka DESETI PŘIKÁZÁNÍ, která mají univerzální charakter a pokrývají obecně.

Jednotlivé díly Desatera správného psaní najdete v rubrice Etika portálu Info ZČU. Po obnovení prezenční výuky budou tištěné letáky s Desaterem k mání v budovách jednotlivých fakult i v knihovnách, ale do té doby jsou tu pro vás alespoň elektronicky Tento výběrový seminář je teologicko-etický a bude se věnovat Desateru (známe také jako Dekalog či Deset Božích přikázání). Především nás bude zajímat výklad Desatera, pak jeho aktualizace do současného kontextu a nakonec etické konotace. Na každé hodině se budem Desatero Božích přikázání. Pro postoj k desateru je důležité přesvědčení sv. Pavla, že cesta k cíli není Mojžíšův zákon (a tedy desatero), nýbrž Kristův kříž. Zákon jako vychovatel pro Krista přestal formálně zavazovat, a to Zákon celý, nejen jeho rituální a občanskoprávní, ale i etické partie, protože.

Desatero Božích přikázání jsou vepsána do lidského srdce jako univerzální pravidla pro šťastný a naplněný život, jak univerzální mravní zákon. Desatero přikázání zachraňuje člověka před destruktivní silou sobectví, nenávisti, lži a ukazuje na falešné jistoty, které člověka nepodrží, ale jen zklamou. Pro. Desatero má všechny znaky takové smlouvy, Yahweh právě tak uzavírá smlouvu s lidem, ale ne jako rovný s rovným. Izraelité mají jen možnost Desatero přijmout nebo odmítnout (což se prakticky rovná rozsudku smrti). Na jedné straně stojí svrchovaný vládce Yahweh, na druhé pak jeho vazal, izraelský lid Zato obě další etické roviny, tedy morálka a etika, pokud se vůbec dají formulovat, vykazují zřetelně jistou univerzální intenci: tak příkazy druhé části Desatera by mohly platit pro každého člověka. To je - jak jsme už na začátku řekli - neobyčejně důležitá skutečnost, jejíž význam v současném.

Na nich je založena specifická starozákonní etika: nejde o požadavky (příkazy a zákazy), ale o konstatování nestandardního chování Hospodinem vysvobozeného člověka. Novozákonní ohlasy Desatera ukazují, že na stejném principu je založena i radikální Ježíšova etika Plný význam Desatera Božích přikázání. Pozn. adm.: Desatero přikázání Božích dostane milou a přívětivou tvář, jakmile díky Poselství Grálu poznáme, že v dokonalém díle a řádu stvoření je v každém nesprávném jednání již také obsažena nutnost zpětného vyrovnávajícího účinku jako.

O formě Desatera a o jeho významu v Izraeli se mnoho diskutovalo. Skutečnost, že jeho rozkazy jsou z větší části vyjádřeny jako zákazy, nepochybně dává najevo, že úlohou Desatera je vymezit oblast morálního života, do které je Izrael volán, aby žil. Vně této oblasti převládá urážka vůči společenství víry Babišovo desatero se odkládá. Máme jiné priority než etický kodex, říká Kněžínek. 15. 10. 2018 10:50. Premiér Andrej Babiš v červenci tvrdil, že se vláda bude zabývat etickým kodexem pro ministry na konci srpna. Návrh desatera však stále není hotový a v současnosti se na něm ani nepracuje. Praha - Premiér Andrej.

Obsah Předmluva .5 Poznámka po patnácti letech . 7 Desatero přikázání podle 2.Mojžíšovy 20,1-17 8 Úvod: Křesťanská etika pod zorným úhlem Desatera?10 Sporné počínání .10 Ani zákonictví, ani libovůle.14 Úvodní věta: Představení Božího jména 19 Předznamenání před závorkou.1 Křesťanská etika se dívá na člověka jako na křehkého, poznamenaného dědičným hříchem a tak k němu také přistupuje. Základním morálním kodexem je Desatero (Ex 20,1-17; Dt 5,5-21) a křesťanské přikázání lásky (Mt 22,37-40; Mk 12,30-31). Pro křesťana je závazné řídit se podle desatera tak, jak jej. Etika reflektuje morálku a zabývá se jejím zdůvodněním, i jinak řeeno legitimizací, legalizací. V centru pozornosti jsou základní lidské otázky, které si a to ve formě Desatera. ÉTHOS vyjadřuje morálními a mravními normami vědomě odpovědné celkové jednání jednotlivce i skupiny ( například stavovské. HTF zpracování Desatera a kultického dekalogu podle LOCHMAN, Jan Milič. Desatero: směrovky ke svobodě : nástin etiky pod zorným úhlem Desatera a BENEŠ, Jiří. Desítka: Desatero, aneb, Deset slov o Bohu a člověku

Desatero přikázání. Knížka nabízí školákům návod, jak dobře porozumět Desateru. Přikázání jsou formulována současným jazykem, aby je děti správně pochopily. V jednotlivýc Čtenář, který zná jen stručnou křesťanskou verzi Desatera, bude překvapen, jaké souvislosti se za ním skrývají, i tím, jakou revoluci etický monoteismus přinesl a jak položil základy jediné civilizace, která umožnila zároveň svobodu i řád. Vydání*: 1. Datum vydání: 10/2017. Vazba: pevná. Stran: 112. ISBN: 978-80.

Oblast ETIKY CHARITNÍ PRAXE zůstává naší prioritou především přes program DEKACERT = ETICKÝ PROGRAM CHARITY NA ZÁKLADĚ DESATERA. Na základě dohody s Diecézní katolickou charitou Hradec Králové se podílíme na realizaci projektu DEKACERT CZ 13. Úvod do křesťanské etiky, svoboda volby, svědomí, pravidla 14. Etika desatera: první část (1. - 4. slovo) 15. Etika desatera: úcta k životu (5. slovo) 16. Etika desatera: druhá část (6. - 10. slovo) 17. Trest smrti a etika válečného konfliktu 18. Eutanázie 19. Sociální a ekonomická etika 20. Bioetik

Lékařská etika jakožto soustavně pěstovaný obor vědění je dílem druhé poloviny dvacátého století. Minulost sice nebyla k její předmětné oblasti lhostejná, ale necítila potřebu rozpracovávat etiku různých profesí, včetně té lékařské, protože respektovala - byť mnohdy nedůsledně - etiku vůbec Etika - duchovní pojetí Studie německého liberálního teologa se zabývá vývojem a interpretací biblického Desatera. Dostupnost: 4 pracovní dny i-20% sleva. 198 Kč 158 Kč. vložit do košíku +. <p>Pravidla ochrany osobních údajů pro výzkumu trhu, veřejného mínění a datovou analytiku jsou plně v souladu s požadavky ICC/ESOMAR Kodexu a Nařízení GDPR.</p> <p>Kampaň PRO VÝZKUM je aktivitou Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR.</p>

Desatero - Wikipedi

Kniha: Desatero / Směrovky ke svoboděAutor: Jan Milíč Lochman. Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. 2. svazek teologické trilogie. Nové vydání dlouho rozebraného textu. Další dva díly (OTČENÁŠ a KRÉDO) vyjdou ještě tento rok. (směrovky ke svobodě : nástin etiky pod zorným úhlem Desatera) 168 Kč. Kniha teď bohužel. Pod značně širokým pojmem etika v komunikaci si můžeme představit nejen etiku masových médií, jako je tisková, rozhlasová a televizní žurnalistika, ale také běžné mezilidské vztahy, vztahy v rodině (rodiče a děti) i jiné vztahy sociální. (osmé přikázání desatera) , máme být pravdiví jak v řeči, tak v. Jáchym Gondáš - texty. Desatero. cyklus kázání, listopad 2009 - únor 2010, Na Topolce . Exodus 20:1-1

obě desatera od deuteronomistického redaktora, podle jiných desatero v Exodu pochází z kněžského pramene7. Mackerle uvádí, že s formou krátkých zákazů a příkazů, které jsou řazeny tématicky a jsou myšlenkově zarámovány Desaterem např.: a) Soudn Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých subjektů společnosti a nastavit tak jednoznačné zásady Zato obě další etické roviny, tedy morálka a etika, pokud se vůbec dají formulovat, vykazují zřetelně jistou univerzální intenci: tak příkazy druhé části Desatera by mohly platit pro každého člověka Několik biblických textů o smyslu desatera a Zákona: Zákon (včetně desatera) byl naším vychovatelem až do příchodu Kristova Galatským 3:24 Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla být zjevena. Slova Desatera praví: nezobrazíš si Boha (Ex 20.4.). O Bohu člověk nemůže mít žádnou představu, není něčím, co se dá lidským myšlením zachytit. Lévinasova etika postavená na odpovědnosti k Druhému není loajální k západní kantovské tradici. Kantova idea odpovědnosti je omezena jen na izolovaný subjekt, na.

Desatero a etika, rozdílné znění Biblického Desatera a

Výklad Vyznání víry a Desatera 2012, Není snad etika starší než náboženství? Odedávna se přece pociťuje sounáležitost všech l... více. Desatero - Příběhy k jednotlivým přikázáním Božího zákona 1960, Josef Janšta. Příběhy k jednotlivým přikázáním Desatera. Vhodné pro katechezi i pro samostatnou četbu Význam Desatera pro pluralistickou společnost. Martin Prudký. předneseno 9. června 1997 na konferenci Křesťansko-židovský dialog: Význam Desatera v pluralistické společnosti pořádané Vzdělávacím centrem Židovského muzea v Praze ve spolupráci s Nadací Konráda Adenauer Model Dekacert opírá etické řízení organizace o 10 křesťanských hodnot vybraných podle Desatera. Jedná se o hodnoty: Identita, Integrita, Svatý čas, Generační solidarita, Tělesný a duchovní život, Spolehlivá dohoda, Vlastnictví, Komunikace, Sociální společenství a Intimní společenství Výzbroj prvního dojmu, etika (žurnalistická, lékařská, lektorská, lidská) Galantnost a slušnost jako nový životní styl, co dělat/říkat a co nikdy; Etické chování na pracovišti i v životě (spirituální inteligence, ekologie, společenská odpovědnost, sestavení morálního desatera)

Současná etika se začíná znovu budovat na soužití, spolupráci, což jsou podoby antického spoluvidění. Ten druhý vstupuje do mého vědomí a života se vší naléhavostí a hraje roli v mém rozhodování. Jedno z přikázání biblického Desatera má zajímavé zdůvodnění: starej se o své rodiče, aby bys byl. Biblické desatero, neboli dekalog, považují židé a křesťané za příkazy (přikázání), které Bůh - Hospodin - dal lidem jako směrnici pro způsob života a provází nás celou civilizací po tisíce let

Desatero a etika, srovnání Desatera u Židů a katolíků

  1. Novozákonní ohlasy Desatera ukazují, že na stejném principu je založena i radikální Ježíšova etika. Desítka je užitečnou pomůckou pro porozumění starozákonním důrazům, jakož i úvodem do starozákonního myšlení a synchronní interpretace starozákonního textu
  2. ETICKÉ REFLEXE DEKALOGU THE ETHICAL REFLECTIONS OF THE TEN COMMANDEMENTS Diplomová práce: 2011 - FP - KFL - 184. J.J. vz. Autor: Podpis: Eliška VACKOVÁ Vedoucí práce: IC.Lic. Michal Podzimek Th.D. Konzultant: Po čet stran graf ů obrázk ů tabulek pramen ů příloh 95 0 15 0 38 6 V Liberci dne: 27. 04. 201
  3. Výzbroj prvního dojmu, etika (žurnalistická, lékařská, lektorská, lidská) Galantnost a slušnost jako nový životní styl, co dělat/říkat a co nikdy Etické chování na pracovišti i v životě (spirituální inteligence, ekologie, společenská odpovědnost, sestavení morálního desatera). Zisk - naučíte se
  4. Východiskem janovské etiky je skutečnost, že láska, kterou Bůh miloval svět ve svém Synu, se má přímo odrážet v naší lásce vůči němu i mezi námi navzájem. Kdybychom se ptali po závaznosti Desatera v NZ, nakolik i Desatero je součástí Tóry, odpověď najdeme v Ježíšově rozhovoru s bohatým mládencem
  5. Informační etika má podstatně větší a jemnější ambice. Další variantou jsou kodexy oborové, které si stanoví mezi sebou různé zájmové, profesní či pracovní skupiny. Ty mají často potřebu vytvořit pravidla hry, která definují výkon určitého zaměstnání či činnosti se zřetelem právě na práci s informacemi
  6. Čtenář, který zná jen stručnou křesťanskou verzi Desatera, bude překvapen, jaké souvislosti se za ním skrývají, i tím, jakou revoluci etický monoteismus přinesl a jak položil základy jediné civilizace, která umožnila zároveň svobodu i řád

Desatero přikázání a jejich tajemství

Naše vazba na stvoření, dějiny a etický závazek z ní plynoucí - patří ke svobodě Desatera. 5. 3. Ctít nikoli uctívat (negativní vymezení) žádný kult osoby; autority, vrchnosti ani oslavování přírody a dějin; žádný patriarchalismus; Desatero proti všem falešným kultům Čtenář, který zná jen stručnou křesťanskou verzi Desatera, bude překvapen, jaké souvislosti se za ním skrývají, i tím, jakou revoluci etický monoteismus přinesl a jak položil základy jediné civilizace, která umožnila zároveň svobodu i řád. (Založil/a: alča87) (více) Štítky #etika #chován í #.

Informační etika 1. KURZ PRÁCE S INFORMACEMI TÉMA 1 Informační etika Po nastudování byste měli: »» chápat význam informační etiky, »» zastávat postoje informační etiky a užívat je při práci s informacemi, »» umět hodnotit etické paradoxy a formulovat názor na jejich řešení Etika; Náboženství Čtenář, který zná jen stručnou křesťanskou verzi Desatera, bude překvapen, jaké souvislosti se za ním skrývají, i tím, jakou revoluci etický monoteismus přinesl a jak položil základy jediné civilizace, která umožnila zároveň svobodu i řád

Není snad etika starší než náboženství? Odedávna se přece pociťuje sounáležitost všech lidí. Pod povrchem různých kultur nalézáme velmi podobná pravidla morálky zdravého rozumu. V jednom hieroglyfu je psáno: chlapci mají mluvit pravdu. A pod korunou východního stromu prohlašuje Konfucius: nepokradeš a nečiň druhému. Jíří Beneš, DESÍTKA. Desatero aneb deset slov o Bohu a člověku. Návrat domů, Praha 2008, 218 str., ISBN 978-80-7255-177-4. Nakladatelství Návrat domů vydalo pod titulem Desítka pozoruhodnou studii evangelického biblisty Jiřího Beneše, současného vedoucího katedry biblistiky na Husitské teologické fakultě UK v Praze, o. Čtyřem principům lékařské etiky předcházely prima facie principy W. D. Rosse. Jednoduché principy patrné na první pohled zahrnující respekt k osobám, konání dobra a spravedlnost. V literatuře se často hovoří o čtyřech principech jako o obdobě biblického Desatera

Desatero Božích přikázán

Etika v inštitucionalizovaných sociálnych sluţbách ideou Desatera bylo - řeþeno slovy souþasné psychologie - soustředění se na trestání. Není pochyb, ţe souþasný þlově Na nich je založena specifická starozákonní etika: nejde o požadavky (příkazy a zákazy), ale o konstatování nestandardního chování Bohem vysvobozeného člověka. Novozákonní ohlasy Desatera ukazují, že na stejném principu je založena i radikální Ježíšova etika Dekalog (Desatero) 5.1 Úvodem: darovaná, odůvodněná a osvědčovaná zodpovědná svoboda Výchozími texty pro uvažování o Dekalogu budou a musí být biblické zprávy Nejvíce kontroverzí se v kauzách informační etiky objevuje kolem devátého bodu (Budeš mít na paměti společenské důsledky programu, který píšeš, nebo systému, který navrhuješ.). Zřetelný je také důraz na dodržování vlastnických práv, který je deklarován ve čtyřech bodech Desatera Ve své variaci na páté přikázání biblického desatera se známý polský režisér Krzysztof Kieslowski zamýšlí nad trestem smrti, jeho významem, smyslem a konkrétní podobou. Etika a film, KTF UK.

Desatero správného psaní - zcu

  1. Čtenář, který zná jen stručnou křesťanskou verzi Desatera, bude překvapen, jaké souvislosti se za ním skrývají, i tím, jakou revoluci etický monoteismus přinesl a jak položil základy jediné civilizace, která umožnila zároveň svobodu i řád. Sdílet 0
  2. Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. 2. svazek teologické trilogie. Nové vydání dlouho rozebraného textu. Další dva díly (OTČENÁŠ a KRÉDO) vyjdou ještě tento rok
  3. - Evangelijní zákon jakožto naplnění jak přirozeného zákona, tak desatera Povinná literatura MEZINÁRODNÍ TEOLOGICKÁ KOMISE: Hledání univerzální etiky: nový pohled na přirozený zákon. In: Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované morální teologii a etice. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2010.
  4. Kupte knihu Desatero od Jan Milič Lochman na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25

Etika právnického stavu. Kulatý stůl 27. 9. 2017, Právnická fakulta UK Praha (stručný záznam z diskuse) JUDr. Daniela Kovářová (moderátorka): Společnost se mění a právo je zásadně ovlivňuje a my právníci s ním. Dr. Karel Havlíček říká, že právo je lingua franca dnešního věku.Hýbe společností, přestože je stále méně srozumitelné Přijímací zkoušky na UK ETF pro akademický rok 2019 - 2020 . Den otevřených dveří . 28. 1. 2019 od 10 do 17 hodin. Přihlášky se podávají do . 31. 3. 2019----- Bakalářský studijní progra

Desatero Božích přikázání - Pastorace

Naši lektoři i členové dodržují etický kodex a Desatera kvality. Spolupráce. Heslo, kterého se držíme ve všech úrovních. Jsme členy mezinárodních sdružení jako je European Association for the Education of Adults nebo expertní sítě ReferNet. Na národní úrovni spolupracujeme s MŠMT, MPSV, GŘ ÚP a jsme členy mnoha. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu. Způsob ověření: přijímací zkouška. Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 30.08.2021. Do: 03.09.2021. Náhradní termín.

Desatero přikázání Božích - Víra

skupinová supervize nad frekventovanými tématy - zakotvení do doporučení dobré praxe - vytváření desatera nebo kuchařky, reflexe naplnění osobních rozvojových cílů - zpřesnění na další období. Co si odnáší absolvent: realistický odhad vlastních schopností a zdrojů Otázky ke státní magisterské zkoušce ze SYSTEMATICKÉ TEOLOGIE, TEOLOGICKÉ ETIKY A TEOLOGICKÉ FILOSOFIE pro obo Nakladatelství Perseus připravilo k vydání publikaci s názvem Klasická i moderní Desatera pro zábavu a poučení. V jedenácti kapitolách přináší okolo osmdesáti desater. Od nejstarších dob byly základní pravdy vyjadřovány počtem deseti stručných poučení. Vznikla tak desatera! Desatera mohou být vá - Po řadě diskusí byly tedy formulovány čtyři základní zásady lékařské etiky, jakási obdoba biblického Desatera. Jsou to: 1. princip nonmaleficence , 2. princip beneficence , 3. princip respektu k autonomii (pacientově) a 4. princip spravedlnosti (podrobněji o nich v následující kapitole) Desatero - Ex 20, 1-17 (J.Beneš - Nevystižitelný Bůh - v rozhovoru s Petrem Vaďurou - Vyšehrad 2010) Vlastním smyslem jednotlivých přikázání Desatera není formulovat etické normy, nýbrž ukázat, jak se promění jednání člověka, do jehož života vstoupí Bůh.(tak tohle byla pro mě skutečná novinka)

Desatero - myty.inf

ženské) etiky. Od každodennosti naší víry, jejích otázek, výzev a roz-hodování samozřejmě nechceme děti oddělovat. Chceme se k ní dostat jako ti, kdo společně čerpají z darů Boží záchrany, věrnosti a oslovo-vání. Přejeme Vám, abyste s dětmi mohli objevit to, co jsme během pří-pravy objevovali my sami Desatero je v evroé kultuře i mimo okruh náboženství považováno často za etické minimum, neboť 4. až 10. přikázání desatera vymezuje základní mezilidské vztahy (tzv. 2. deska Zákona). Znalost znění Desatera však obecná není

Společná etika pro všechny lidi? Jan Soko

Desatero božích přikázání. Július Pavelčík, 29.8. 2013. KNIHA - Otto Hermann Pesch: Desatero božích přikázání. Vyšehrad, Praha 2013, 136 s., ISBN: 978-80-7429-354-2, přel. H. Medková. Nakladatelství Vyšehrad letos vydalo knížku o Desateru od světově známého německého teologa Otto Hermanna Pesche. V německém. Hauská etika. Hauský pojem kirki označuje morální, niternou hodnotu člověka. Kirki sídlí v hali, charakteru člověka a sestává z desatera ctností: gaskiya - pravdivost, pravdomluvnost; amana vlídnost, avšak také důvěra, důvěryhodnost; karama štědrost; hakuri trpělivost - ve. Galantnost a slušnost jako nový životní styl, co dělat/říkat a co nikdy Etické chování na pracovišti i v životě (spirituální inteligence, ekologie, společenská odpovědnost, sestavení morálního desatera) Je etický kodex na pořadu dne? V programu KDU-ČSL Vzdělávání pro budoucnost se mimo jiné objevil požadavek na iniciování vzniku Etického kodexu učitele. Jestliže hovoříme o prestiži učitelského povolání, měli bychom mluvit také o etice, řekla nám při rozhovoru nad programem poslankyně Michaela Šojdrová Vytvořilo Etické fórum ČR, o. s., ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání. V rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/26.0114 Etická výchova a učebnice Lekce 1 CO NÁS SPOJUJE

Desítka - Desatero, aneb, Deset slov o Bohu a člověku

Desatera bývají považována za jakýsi mravní základ. Mají však i svůj rozměr etický, psychologický. Jejich dodržování vede k psychohygieně. Morálka jako jednání jednotlivce vůči okolí se pak stává důsledkem přijetí určitých pravidel a zásad Vyhledej v Bibli text Desatera a porovnej dv textové varianty (Ex 20 a Dt 5). ě Čím se liší? • Najdi v etických kodexech z oblasti zdravotnictví (Haškovcová 1994) typy SANKCÍ a vypiš je. • Jaký je nejstarší profesní etický kodex? Kdy vznikl? • Najdi na internetu nějakou moderní verzi Hippokratovy písahy a vypiš, co tř - základní rysy etiky Tóry: - Boží milost předchází jeho požadavkům (začátek desatera - Ex 20,2) - zachovávání přikázání jako odpověď na Boží pomoc a jako nejlepší možný, nejsmysluplnější způsob života (Ž 1,1-3) - okolnosti smlouvy: různá míra zodpovědnosti lidí uvnitř a vně smlouvy (nároky na Izrael

O léčbě diabetu 2. typu perorálními antidiabetiky (PAD), zejména o nových skupinách těchto léků a inovovaných preparátech, bylo během několika uplynulých let napsáno mnoho odborných článků v časopisech a publikována řada statí v knihách. Autorka vypracovala stručný přehled nejzákladnějších a nejpodstatnějších informací, které lékař potřebuje pro. Práva pacientů a etické kodexy. Práva a povinnosti pacientů je oblast zdravotnictví, která si zaslouží velkou pozornost. Každý z nás se může někdy dostat do pozice pacienta a v takové situaci je užitečné být si vědom svých práv a povinností, jež jsou s touto pozicí spjaty To, že ohledně Desatera začali s dalšími subjekty komunikovat představitelé spolku, je z našeho pohledu v tomto příběhu důležité. Takto totiž mohou deklarovat, že se vlastně nejedná o politický akt, ale o občanskou iniciativu, která dbá o město a jeho dobrou správu